انواع گلهای زینتی

انواع گلهای زینتی

Alstroemeria

 

آلسترومریا

Alstroemeria
(Peruvian Lilies)

Amaranthus

تاج خروس

Amaranthus

Amaryllis

گل نرکس

Amaryllis

Anemone

شقایق

Anemone

Anthurium

انتهوریوم

Anthurium

Aster

گل مینا

Aster

Baby's breath

نفس کودک
(ژیپسوفیلا)

Baby’s Breath
(Gypsophila)

Bells_of_ireland

زنگ ایرلند

Bells of Ireland

Birds of paradise

پرندگان بهشت

Birds of Paradise

Bupleurum

چترگندمی

Bupleurum

Calla_miniature

Calla
(miniature)

Calla

Calla

Carnation

میخک صد پر

Carnation

Carnation (miniature)

میخک صد پر
(مینیاتور)

Carnation
(miniature)

Chrysanthemum(mums)

گل داودی

Chrysanthemum

Chrysanthemum spray(button)

گل داودی

Chrysanthemum spray
(button)

Chrysanthemum spray(cushion)

گل داودی

Chrysanthemum spray
(cushion)

Chrysanthemum spray (daisy)

گل داودی

Chrysanthemum spray
(daisy)

Chrysanthemum(fuji)

گل داودی

Chrysanthemum
(fuji)

Coxcomb

ژیگولو

Coxcomb

Daffodil

نرگس

Daffodil

Dahlia

گل کوکب

Dahlia

Delphinium

Delphinium

Delphinium (hybrid)

Delphinium (hybrid)

Eremurus

Eremurus

Freesia

فریزیا

Freesia

Gardenia

روناسیان

Gardenia

Gerbera

ژربرا

Gerbera

Gerbera(miniature)

ژربرا
(مینیاتور)

Gerbera
(miniature)

Ginger

ژربرا

Ginger

Gladiolus

Gladiolus

Heather

Heather

Heliconia

Heliconia

Heliconia(upright)

Heliconia
(upright)

Hyacinth

گل سنبل

Hyacinth

Hydrangea

گل ادریس

Hydrangea

Hypericum

Hypericum

Iris

 

Iris

Kangaroo paw

کانگورو پا

Kangaroo Paw

Larkspur

دلفین

Larkspur (Delphinium)

Leptospermum

Leptospermum

Liatris

Liatris

Lily(asiatic)

زنبق
(آسیایی)

Lily
(asiatic)

Lily(oriental)

زنبق
(شرقی)

Lily
(oriental)

Limonium

Limonium

Lisianthus

Lisianthus

Monte cassino aster

گل مینا

Monte Cassino Aster

Narcissus

نرگس 

Narcissus (Daffodil)

Orchid

ارکید

Orchid

Orchid(cymbidium)

ارکید

Orchid
(cymbidium)

Orchid(dendrobium)

ارکید

Orchid
(dendrobium)

Orchid(japhet)

ارکید

Orchid
(japhet)

Orchid(oncidium)

ارکید

Orchid
(oncidium)

Orchid(phalaenopsis)

ارکید

Orchid
(phalaenopsis)

Omithoalum

Omithoalum

Pear blossom

شکوفه گلابی 

Pear Blossom

Peony

Peony

Poinsettia

Poinsettia

Protea(king)

Protea
(king)

Protea(pin cushion)

Protea
(pin cushion)

Queen anne's lace

Queen Anne’s Lace

Quince

Quince

Ranunculus

Ranunculus

Rose

Rose

Rose spray

Rose spray

Snapdragon

Snapdragon

Solidaster

Solidaster

Statice

Statice

Stephanotis

Stephanotis

Stock

Stock

Sunflower

Sunflower

Tulip

Tulip

Viburnum

Viburnum

Waxflower

Waxflower