انواع گلهای آپارتمانی

انواع گلهای آپارتمانی

chamaedorea-elegans-potted-plant__0121094_PE277873_S4

نخل شامادورا الگانس

euphorbia_amygdaloides

فرفیون

Pandanus%20veitchii%208

برگ خنجری

Chrysanthemum%20Morifolium%203

داوودی

Cyclamen%20Persicum%202

سیکلامن (نگونسار)

Araucaria%20excelsa%206

کاج مطبق

p_BKS020303

اسپاتی فیلوم

hedera

پاپیتال

Begonia%20rex%203

بگونیا برگی

f29f16

فیکوس(فیلتوس)

Codiaeum%20variegatum%20%20petra

کروتون

۵۶۴_۱۵

فیلودندرون بالارونده

syngonium%20podophyllum%204

سنیگونیم پودوفیلم

Pelargonium%203

شمعدانی

-۱

آگلونما

Nephrolepis%20exaltata%209

سرخس برگ شمشیری

۶۳۴۲۵۷۸۰۷۶۰۶۵۵۵۰۰۰

سانسوریا

Coleus_blumei

حسن یوسف

Dieffenbachia%20amoena11

دیفن باخیا

benjamina

بنجامین

ASPIDISTRA

برگ عبایی

Monstera-deliciosa

برگ انجیری

lucky-bamboo-golestan-ali

بامبو

Araucaria%20excelsa%206

اسپاراگوس ستاسیوس

numerart_1945

آلوئه ورا