انواع سموم کشاورزی

انواع سموم کشاورزی

slaide001r

slaide04r

انواع سموم کشاورزی و حشره کش خانگی و قارچ کش

 

photo_2015-12-11_13-25-49

 

 

(گلای فوزیت)

“رانداب”

علف کش غیر سیستمیک

 

 

۰۲

 

 

آبامکتین

حشره کش ، کنه کش
با اثر تماسی و گوارشی

 

 

۰۳

 

فن پروپاترین

“دانتیل”

حشره کش ، کنه کش

غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

 

 

۰۴

 

 

اکتیو

حشره کش خانگی

با اثر تماسی و گوارشی

 

 

۰۵

مالاتیون

حشره کش غیر سیستمیک

 

 

 

۰۶

 

دیازینون

حشره کش غیر سیستمیک

 

 

۰۷

 

کلروپروینفسوس متیل

“دروسبال”

حشره کش فسفره

غیر سیستمیک

photo_2015-12-17_18-04-53

کارباریل

سوین

حشره کش تماسی،گوارشی

بصورت آبیاری استفاده شود

 

photo_2015-12-17_18-05-42

اکسی کلرید مس

قارچ کش عمومی تماسی  بااثر حفاظتی

 

photo_2015-12-17_18-05-51

کاپیتان

قارچ کش عمومی سیستمی

 

 

photo_2015-12-19_13-04-28

قارچ کش عمومی تماسی